Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 53
Tele-prednáška na vždy aktuálnu tému: rytiersky duch a večné hľadanie ideálu, ktorý dáva životu zmysel, predstavuje hrdinská postava Dona Quijota.
lavné myšlienky: sebapoznanie a rozvoj osobnosti, uznanie vyššej formy vedomého života, potreba podeliť sa o vedomosti a kultivovať hodnoty ako láska, štedrosť, altruizmus.

Rozhovor o Donovi Quijotovi je tiež podnetom na prehodnotenie tradícií a ochranu ľudstva, ktoré často ovplyvňuje kríza materialistického senzualizmu.
Nová Akropolis bola spoluorganizátorom medzinárodného seminára: „The New Paradigms of Science“ (Nové paradigmy vedy), ktorého hlavným rečníkom bol Dr. Harry Costin.
Seminár sa konal online prostredníctvom virtuálnej platformy a inšpiroval sa španielskym filozofom José Ortega y Gassetom, ktorý nás vyzval, aby sme „splnili predstavy našej doby“.

Profesor Harry Costin z Madridu uskutočnil prvé zo série piatich virtuálnych stretnutí,ktoré vzalo účastníkov na cestu z geocentrického vesmíru k teórii strún.

Cesta od staroveku po dnešok, snaha pochopiť, ako fyzika interpretuje dnešné tajomstvá prírody, ako aj niektoré podivné paradoxy, ktoré vyvstávajú z úsilia odhaliť tajomstvá kozmu. Táto cesta má za cieľ nás jednotlivo prebudiť k harmonickejšiemu pohľadu na vesmír a našu úlohu v ňom.
Workshop usporiadaný Sabinou Leitner ponúkol úvod do Danteho Božskej Komédie, ktorá sa považuje nielen za jedno z najväčších diel svetovej literatúry, ale aj za nadčasový opis stúpajúcej cesty duše.
Počas dvoch 3-hodinových sedení mohli účastníci získať všeobecné pochopenie tohto majstrovského diela a objaviť hlboké posolstvo o tom, ako láska hýbe vesmírom a ako sa musíme očistiť a rozvíjať svoje cnosti, aby sme dosiahli trvalú harmóniu, mier a jednotu.
Letná verzia Literárneho Klubu v Novej Akropolis sa tentoraz uskutočnila v prírode.
Účastníci si užili krásnu poéziu a hlbokú múdrosť zakotvenú v knihe „The Prophet“ (Prorok) od Kahlil Gibrana zdieľajúc myšlienky na témy ako je podstata lásky, zmysel práce, zločin a trest, zmysel slobody a zodpovednosti.
Nová Akropolis Paríž – uviedla na Facebooku naživo prednášku na tému reinkarnácia v starom Egypte od antropológa a filozofa Fernanda Schwarza, zakladateľa Novej Akropolis vo Francúzsku.
Náuka o reinkarnácií je veľmi prítomná vo Východnej Ázii a tiež v Pytagorovom učení, avšak z pohľadu Egypťanov o nej veľa nevieme.
Princíp reinkarnácie je napriek tomu v jadre metafyziky starovekého Egypta a dáva život jednej z najúžasnejších a najtrvácnejších civilizácií v histórii. Ako sa zbavujeme obmedzení, táto doktrína o reinkarnácií je zdrojom vzácneho učenia sa o prírode a transformáciách vedomia.

Egyptská kniha mŕtvych nám hovorí o Psychostázii (vážení duše) a rôznych stavoch vedomia ľudskej duše, ktorá sa opäť zrodí do inej formy. To nám poskytuje veľmi aktuálne kľúče k pochopeniu etáp transformácie vedomia od smrti ku znovuzrodeniu, ako aj zážitok z uväznenia duše na hmotnej úrovni a konca týchto obmedzení.

Noc, v ktorej sme sa ponorili do tajomstiev „Život po živote“ podľa učenia staroegyptskej múdrosti.
V týchto dňoch spoločenského odlúčenia, ktoré sa stalo súčasťou každodennej rutiny – sa nám chýbajúci pocit spolupatričnosti stal dôležitejším ako kedykoľvek predtým.
V tejto relácii hovorili členovia Novej Akropolis o rôznych úrovniach vzájomného kontaktu, príčinách našich ťažkostí a strachu z príslušnosti k niekomu alebo niečomu.

Na záver predstavili spôsoby a cesty, ako tento pocit znovu zažiť a posilniť bez ohľadu na okolnosti.
Prostredníctvom našich sociálnych sietí sme zorganizovali prednášku „Vesmír ako odpoveď“, ktorá v dnešnej dobe objasňuje mnoho pochybností.
Tento odkaz zasiahol tisíce ľudí, ktorí si osvojili praktické a užitočné myšlienky. V rámci virtuálneho filozofického stretnutia kládli účastníci otázky a vymieňali si komentáre a navzájom sa obohatili o nové poznatky.
Florimond Krins - prednášajúci - sa v online rozhovore venoval téme energetiky a environmentálnym dôsledkom využívania obmedzených zdrojov neudržateľným spôsobom.
Za posledných 200 rokov, od začiatku priemyselného veku, sa ľudstvo spolieha na pokrok vedy a nových technológií, aby nám poskytlo lepšie zdravie, bohatstvo a pohodlie.

Počas večera bolo stále viac jasnejšie, že prichádzame do kritického obdobia, keď musíme uvažovať a konať či už kolektívne alebo individuálne v rámci prevzatia plnej zodpovednosti za dôsledky, ktoré vznikajú z nášho konania.

Na konci prezentácie bol vyhradený čas na otázky a odpovede, kde sa väčšina účastníkov mohla podeliť o svoje obavy a názory a diskutovať o možných riešeniach.
V mesiaci oslavujúcom Deň životného prostredia, sa v Novej Akropolis konala konferencia „Zmena podnebia, po prvýkrát?“
Počas skúmania Zeme ako živého súboru objavili členovia Novej Akropolis päť systémov, z ktorých sa Zem skladá a ako vzájomne na seba reagujú.

Z uvedených zdrojov skúmali, čo sa stane s našou planétou, keď dôjde k skleníkovému efektu. Venovali sa tomu, čo znamenajú astronomické zariadenia vo vzťahu k slnečnej sústave, ako aj s nimi súvisiace geografické a meteorologické aspekty a ich dopad na životné prostredie.

Okrem iného vysvetlili aj to, ako sa prejavuje globálne otepľovanie a aký je jeho vplyv na ekosystém a biosféru. Nakoniec sa zdôraznila séria konkrétnych opatrení prijatých na „Samite o klíme“, ktoré existujú od roku 1995 v rôznych krajinách po celom svete.
Na virtuálnom seminári na tému „Neuroveda: Sila našej mysle“ vysvetlil doktor Gustavo Porras hlavné funkcie mozgu, ako aj najnovší výdobytok vývoja nervového systému, frontálnu zónu nazývanú neo cortex.
Neo cortex - mozgová kôra je zodpovedná za vôľové motorické funkcie, kognitívne funkcie, intelekt vyššej úrovne, schopnosť porozumenia, analýzy a pravdepodobne aj za jej najvyššiu a najkomplexnejšiu funkciu - imagináciu.

Stimuly sa do tejto časti mozgu dostávajú oneskorene, pokiaľ ide o plazivý alebo limbický mozog, takže u ľudí s nižším vzdelaním a na nižšom stupni svojho vývoja prevládajú vo veľkej miere práve inštinktívne reakcie nad tými racionálnejšími.

V prednáške sa tiež diskutovalo o rozdieloch medzi človekom a umelou inteligenciou, vrátane schopnosti človeka byť si vedomý samého seba, schopnosti intuície alebo viery v existenciu Boha, schopnosti nadobudnúť poznatky o zákonoch Univerza, schopnosti pristupovať k životu na základe altruizmu, lásky a obetavosti pre druhých ľudí a v konečnom dôsledku byť schopný viery - či už na základe náboženstva, umenia alebo určitej formy imaginácie a následne svojím konaním ovládnuť svoje inštinkty.

Stránka 1 z 53
Hore